Akcjonariat

STRUKTURA AKCJONARIATU KOPEX SA

Kapitał zakładowy KOPEX SA wynosi 15.609.833,00 złotych oraz dzieli się na 15.609.833 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, uprawniających do 15.609.833 głosów na walnym zgromadzeniu, w tym:

  • 4.177.467 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 10.025.366 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 1.407.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Akcje KOPEX SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) od 4 czerwca 1998 roku. (ISIN: KPX PLKOPEX00018, Rynek/Segment: podstawowy, Sektor: przemysł elektromaszynowy, Indeks: sWIG80).

Według posiadanych przez Emitenta informacji i zawiadomień, akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu KOPEX SA są:

AKCJONARIUSZ liczba posiadanych akcji % udział w kapitale zakładowym liczba głosów z akcji % udział w ogólnej liczbie głosów
FAMUR SA 10 274 359 65,82% 10 274 359 65,82%
pozostali  akcjonariusze – free float

5 335 474

34,18% 5 335 474 34,18%
razem: 15 609 833 100,00% 15 609 833 100,00%

 

 

 

 

 

Kalendarium wydarzeń

<< 20-08-2018 >>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 0 0

Zobacz kalendarium

Kluczowe spółki grupy:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

OK