Akcjonariat

STRUKTURA AKCJONARIATU KOPEX SA

Kapitał zakładowy KOPEX SA wynosi 74.332.538,00 złotych oraz dzieli się na 74.332.538 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

  • 19.892.700 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 47.739.838 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 6.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Brak jest akcji uprzywilejowanych co do głosu.

Akcje KOPEX SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) od 4 czerwca 1998 roku. (ISIN: KPX PLKOPEX00018, Rynek/Segment: podstawowy, Sektor: przemysł elektromaszynowy, Indeks: sWIG80).

Według posiadanych przez Emitenta informacji i zawiadomień, akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu KOPEX SA na dzień 27 czerwca 2017 roku są:

AKCJONARIUSZ liczba posiadanych akcji % udział w kapitale zakładowym liczba głosów z akcji % udział w ogólnej liczbie głosów
FAMUR SA 48 932 015 65,83% 48 932 015 65,83%
pozostali  akcjonariusze – free float

25 400 523

34,17% 25 400 523 34,17%
razem: 74 332 538 100,00% 74 332 538 100,00%

 

 

 

 

 

Kalendarium wydarzeń

<< 24-04-2018 >>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 0 0 0 0 0 0

Zobacz kalendarium

Kluczowe spółki grupy:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

OK