Akcjonariat

STRUKTURA AKCJONARIATU KOPEX SA

Kapitał zakładowy KOPEX SA wynosi 74.332.538,00 złotych oraz dzieli się na 74.332.538 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

  • 19.892.700 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 47.739.838 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz
  •   6.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Brak jest akcji uprzywilejowanych co do głosu.

Akcje KOPEX SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) od dnia 04 czerwca 1998 roku. (ISIN: KPX PLKOPEX00018, Rynek/Segment: podstawowy, Sektor: przemysł elektromaszynowy, Indeks: sWIG80).

Według posiadanych przez Emitenta informacji i zawiadomień akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu KOPEX SA na dzień 24 marca 2017 roku są:

AKCJONARIUSZ liczba posiadanych akcji % udział w kapitale zakładowym liczba głosów z akcji % udział w ogólnej liczbie głosów
Tomasz Domogała (pośrednio poprzez podmioty zależne) 48 932 015 1) 65,83% 48 655 515 65,46%
Pozostali  Akcjonariusze – Free Float 25 400 918 34,17% 25 400 918 34,17%
Razem: 74 332 538 100,00% 74 332 538 100,00%

Uwagi:

1)  Pan Tomasz Domogała poprzez podmiot zależny tj. spółkę TDJ SA z siedzibą w Katowicach łącznie posiada pośrednio poprzez podmioty zależne od TDJ S.A. 48.932.015 akcji KOPEX SA, stanowiących ok. 65,83% udziału w kapitale zakładowym KOPEX SA i uprawniających do 48.655.515 głosów na walnym zgromadzeniu KOPEX SA, co stanowi 65,46% ogólnej liczby głosów, w tym:

a) Spółka GALANTINE  sp. z o.o. posiada bezpośrednio 7.433.000 akcji KOPEX SA, stanowiących 9,99% udziału w kapitale zakładowym KOPEX SA i uprawniających do 7.433.000 głosów na walnym zgromadzeniu KOPEX SA, co stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów;

b) Spółka TDJ Equity IV SA posiada:

- bezpośrednio 395 akcji KOPEX SA, stanowiących 0,00053% udziału w kapitale zakładowym KOPEX SA i uprawniających do 395 głosów na walnym zgromadzeniu KOPEX SA, co stanowi 0,00053% ogólnej liczby głosów,

- pośrednio poprzez spółkę Partner SA, która posiada bezpośrednio 24.217.120 akcji KOPEX SA, stanowiących 32,58% udziału w kapitale zakładowym KOPEX SA i uprawniających do 24.217.120 głosów na walnym zgromadzeniu KOPEX SA, co stanowi 32,58% ogólnej liczby głosów,

- pośrednio poprzez spółkę ProInwest sp.  z o.o., która posiada bezpośrednio  17.005.000 akcji KOPEX SA, stanowiących 22,88% udziału w kapitale zakładowym KOPEX SA i uprawniających do 17.005.000 głosów na walnym zgromadzeniu KOPEX SA, co stanowi 22,88% ogólnej liczby głosów;

c) Spółka KOPEX SA posiada 276.500 skupionych akcji własnych, stanowiących 0,37% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów KOPEX SA, przy czym z uwagi na fakt iż są to akcje własne zgodnie z art. 364 §2 K.s.h. spółka KOPEX SA nie wykonuje praw udziałowych z ww. akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw, w tym nie wykonuje prawa głosu z tych akcji na walnym zgromadzeniu.

 

Kalendarium wydarzeń

<< 23-06-2017 >>
PN WT ŚR CZW PT SB ND
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 0 0

Zobacz kalendarium

Kluczowe spółki grupy:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

OK