Historia

 

 • czerwiec 2017 roku

​            Nabycie przez FAMUR SA 65,83% akcji Kopeksu od TDJ SA.

 • grudzień 2016 roku

            Nabycie większościowego pakietu akcji KOPEX SA przez inwestora strategicznego - TDJ SA.

 • 8 grudnia 2016 roku

Oficjalna rejestracja połączenia KOPEX SA ze spółkami zależnymi: KOPEX Machinery SA, Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi – Maszynami Górniczymi sp. z o.o., Fabryką Maszyn i Urządzeń TAGOR SA, KOPEX Hydrauliką Siłową sp. z o.o.

 • 1 grudnia 2009 roku

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego KOPEX SA do wysokości 74.332.538 złotych w wyniku przeprowadzonej w  listopadzie 2009 roku emisji 6.700.000 akcji serii C, która zakończyła się pełnym sukcesem dla Spółki. 

 • lipiec 2009 roku

Zmiana nazwy grupy z dotychczas używanej „Grupa ZZM–KOPEX” na  „KOPEX GROUP”, z jednoczesnym przyjęciem nowej symboliki graficznej.

 

 • 3 sierpnia 2007 roku

W połowie 2007 roku zgodnie z realizowaną strategią, KOPEX SA jako spółka notowana na GPW stała się podmiotem dominującym i jednocześnie liderem Grupy ZZM - KOPEX w wyniku przeprowadzonej tzw. transakcji odwrotnego przejęcia Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA w Zabrzu przez KOPEX SA, co wymagało uprzedniej sprzedaży przez Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA posiadanych akcji Kopeksu i przeprowadzenia przez KOPEX SA publicznej oferty akcji KOPEX SA serii B skierowanej do akcjonariuszy ZZM SA. W wyniku dokonanej emisji 47.739.838 akcji serii B zarejestrowane zostało w dniu 03 sierpnia 2007 roku podwyższenie kapitału zakładowego KOPEX SA do wysokości 67.632.538 złotych, dzielącego się na 67.632.538 akcji zwykłych na okaziciela ,o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:19.892.700 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 47.739.838 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

 • 9 lutego 2006 roku

Dzień ten był momentem zwrotnym w historii prywatyzacji KOPEX SA W dniu 09 lutego 2006 roku Krajowa Spółka Cukrowa SA zbyła wszystkie posiadane akcje KOPEX SA po uprzednim ogłoszonym publicznym wezwaniu na rzecz inwestora branżowego Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA w Zabrzu (ZZM SA), które stały się akcjonariuszem większościowym Kopeksu skupiając w końcu 2006 roku 65,06 % akcji Kopeksu. Powstała nowa Grupa ZZM-KOPEX utworzyła największą w Polsce grupę przemysłową w branży maszyn i urządzeń górniczych oraz usług górniczych, której zintegrowany potencjał, daje możliwość kompleksowego oferowania towarów i usług, lokując jednocześnie powstałą Grupę ZZM - KOPEX w ścisłej czołówce największych na świecie partnerów przemysłu wydobywczego.

9 lutego 2006 r. Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA nabyły 1.285.929 sztuk akcji KOPEX SA po średniej cenie 62,75 zł za akcję.
Po tej transakcji stan posiadania akcji KOPEX SA przez ZZM SA wynosił 1.294.180 akcji, co stanowiło 65,06% udziału w kapitale zakładowym KOPEX. Powyższym akcjom przysługiwało 1.294.180 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki KOPEX, co stanowiło 65,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. 

 • 16 grudnia 2004 roku

Na podstawie umowy ze Skarbem Państwa Krajowa Spółka Cukrowa SA stała się z dniem 16 grudnia 2004 roku posiadaczem 1.285.929 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł każda, co stanowiło 64,64 procent udziału w kapitale zakładowym KOPEX SA. Akcjom objętym przez Krajową Spółkę Cukrową przysługiwało 1.285.929 głosów na walnym zgromadzeniu spółki KOPEX SA, co stanowiło 64,64 % udziału w ogólnej liczbie głosów. 

 • 23 października 2003 roku

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła zmiana nazwy Spółki poprzez jej skrócenie - z "Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu KOPEX Spółka Akcyjna" na "KOPEX Spółka Akcyjna" 

 • 12 lipca 2001 roku

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026782. 

 • 4 czerwca 1998 roku

Debiut Spółki na Warszawskiej Giełdzie. 

 • 17 grudnia 1996 roku

Uchwała Nr 142 Rady Ministrów otworzyła drogę do wejścia KOPEX SA na Giełdę. 

 • 3 stycznia 1994 roku

Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod numerem RHB 10375. 

 • 25 października 1993 roku

Zarządzeniem Nr 267/Org/93 Ministra Przemysłu i Handlu przekształcono przedsiębiorstwo w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą "Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu KOPEX Spółka Akcyjna". 

 • 1 stycznia 1989 roku

W wyniku dokonanej reorganizacji utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu "KOPEX" w Katowicach.

 • 15 maja 1971 roku

Przedsiębiorstwo otrzymało uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie handlu zagranicznego obejmujące, na zasadach wyłączności, eksport, import, maszyn i urządzeń górniczych, wiertniczych oraz kompletnych obiektów górniczych.

 • 1 stycznia 1962 roku

KOPEX wpisano do rejestru przedsiębiorstw państwowych. KOPEX rozpoczął działalność jako generalny dostawca obiektów i urządzeń górniczych na eksport.

 • 4 listopada 1961 roku

Utworzone zostało przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą "Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Górniczych za Granicą - KOPEX" z siedzibą w Katowicach.

 

 

Kluczowe spółki grupy:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

OK

Ta witryna używa plików cookies.
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu można znaleźć w stopce: polityka cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.